Karta Zgłoszenia

XX Festiwal Sztuk Autorskich i Adaptacji WINDOWISKO 2018

 

1.           Nazwa teatru

 

2.           Tytuł spektaklu                                       

 

3.           Adres

 

4.           Imię i nazwisko kierownika teatru

 

5.           Kontakt (tel., tel. kom., e-mail)

 

6.           Wymagania techniczne (światło, nagłośnienie)

 

7.           Ilość osób w zespole (techniczni +kierowca)

 

8.           Imiona i nazwiska aktorów oraz role w spektaklu

 

9.           Czas montażu

 

10.         Czas demontażu

 

11.         Czas trwania spektaklu 

 

12.         Opis spektaklu (tytuł, scenariusz, reżyseria, muzyka)

 

13.         Jeżeli macie jakieś zdjęcia, recenzje lub inne materiały promujące Wasz spektakl lub zespół, załączcie je w mailu lub przyślijcie pocztą

 

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych i fotograficznych powstałych w czasie trwania festiwalu na potrzeby promocyjne i informacyjne Organizatora. Osoby zgłaszające swój udział w festiwalu przyjmują do wiadomości i zgadzają się na to, że ich wizerunek może zostać utrwalony poprzez fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu, a także na transmitowanie, rozpowszechnianie lub przekazywanie głosu i wizerunku w jakimkolwiek materiale promującym Festiwal na czas nieokreślony.

 

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem  XX Festiwalem Sztuk Autorskich i Adaptacji WINDOWISKO 2018 oraz klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych .

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.

 

Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania , usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z Rozporządzeniem PE i RE do 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r.

 

 

 

miejscowość i data                                                                                     podpis kierownika teatru

                                                                                                                         (pieczęć instytucji)                 

 

POBIERZ PLIK