Pobierz Kartę Zgłoszenia

 

Pobierz Regulamin

 

 

XXI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL SZTUK AUTORSKICH I ADAPTACJI WINDOWISKO /15-16.11.2019 /

KARTA ZGŁOSZENIA

 

NAZWA TEATRU

 

TYTUŁ SPEKTAKLU

 

ADRES

 

IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA TEATRU

 

KONTAKT / telefon + e-mail /

 

WYMAGANIA TECHNICZNE / światło, nagłośnienie/

 

ILOŚĆ OSÓB W ZESPOLE / techniczni + kierowca /

 

IMIONA I NAZWISKA AKTORÓW
+ ROLE W SPEKTAKLU

 

CZAS MONTAŻU

 

CZAS DEMONTAŻU

 

CZAS TRWANIA SPEKTAKLU

 

OPIS SPEKTAKLU / scenariusz, reżyseria, muzyka /

 

ZDJĘCIA / RECENZJE / PROMOCYJNE PROSIMY WYSŁAĆ NA
adres mailowy  winda@gak.gda.pl lub pocztą: WINDA GAK, ul. Racławicka 17, 80-406 Gdańsk

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałam/em się i akceptuję warunki Regulaminu WINDOWISKO 2019.

 

        Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych Festiwalu WINDOWISKO 2019 i oświadczam, że wszelkie dane podaję dobrowolnie.

 

               Zostałam/em poinformowana/y o prawie dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawie do przeniesienia danych, prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania i o prawie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz otrzymałem/am pozostałe informacje zgodnie z art.13 Rozporządzenia PE i R(UE) nr 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE .

 

               Wyrażam zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie mojego wizerunku przez Organizatora, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) na potrzeby działań informacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez Organizatora wydarzenia. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. Dla potrzeb wydarzenia mój wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe  z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby wydarzenia oraz w celach informacyjnych.

               Wyrażam zgodę na publikację mojego imienia i nazwiska  na oficjalnych profilach Organizatora na portalach społecznościowych oraz na stronach www Organizatora, w związku z ogłoszeniem wyników Festiwalu WINDOWISKO 2019.

 

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie

( w tym na stronach GAK oraz portalach społecznościowych Facebook ) oraz zamieszczenie

w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Mój wizerunek nie może być użyty w formie publikacji dla mnie obraźliwej lub naruszać w inny sposób moich dóbr osobistych.

 

 

 

 

 

_______________________________               __________________________________________

/ miejscowość, data /                                        / podpis pełnoletniego kierownika teatru, pieczęć /

 

 

 

 

POBIERZ PLIK